Από πολλούς συναδέλφους, μας τέθηκαν διάφορα ερωτήματα και επί πλέον ποιά είναι η άποψή μας, για το εάν θα πρέπει να προβούν στην αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.

Άποψή μας, είναι ότι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσετε την μάχιμη πενταετία, καθόσον είμαστε πεπεισμένοι, πως όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, θα τεθούν πολύ σύντομα και σίγουρα τα αμέσως επόμενα χρόνια, όρια ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος είναι υποχρεωμένος να είναι 55 ετών για να συνταξιοδοτηθεί, θα έχει συμπληρώσει περισσότερα από 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας και άρα η μάχιμη πενταετία δεν θα του είναι χρήσιμη. Πέραν τούτου πιστεύουμε ότι η διάταξη αυτού του νόμου είναι αντισυνταγματική και θα πρέπει να προσβληθεί στα Δικαστήρια με αγωγές από τους συναδέλφους που θίγονται σχετικά.

Άς δούμε τώρα τα διάφορα ερωτήματα και τις απαντήσεις όπως αυτές δίνονται από την Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις υπ΄αριθ. 8010/4/17-ιβ από 18-09-2009 και υπ΄αριθ. 8010/4/17-ιδ από 22-09-2009 ερμηνευτικές εγκυκλίους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ισχύει η μάχιμη πενταετία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο διπλασιασμός των χρόνων υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία) ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία του ενδιαφερομένου γίνει με αίτησή του, εφόσον: α) Συμπληρώσει πραγματική 25 ετή υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία. β) Συμπληρώσει 25 ετή υπηρεσία προσμετρούμενης και της στρατιωτικής υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί με πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. γ) Συμπληρώσει 25 ετή υπηρεσία (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης. δ) Συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας ανεξαρτήτως εάν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας (25 ετία).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται διπλάσιος (μάχιμη πενταετία) εφόσον καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, προσαυξάνει το επίδομα χρόνου και τον μισθολογικό βαθμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υπολογιζόμενος χρόνος υπηρεσίας στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία μόνο για τον κανονισμό της σύνταξης και ως τέτοια δεν προσαυξάνει το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ούτε και τον μισθολογικό βαθμό (άρθρο 40 του Π.Δ. 169/07).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά θεωρείται πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και ποιός θεωρείται πλήρης συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας, για όσους κατατάχθηκαν από 01-10-1990 και μετά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται με τη στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, συντάξιμη λογίζεται και κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., στον ιδιωτικό τομέα και ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας γενικά, με την προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 8 του Ν.2084/92 και άρθρα 36 & 37 του Π.Δ. 169/07). Πλήρης συντάξιμος χρόνος θεωρείται η 35 ετής πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ εάν επιθυμώ να αναγνωρίσω αργότερα την μάχιμη πενταετία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός από τον Ν.3513/06. Έτσι οποτεδήποτε ανακαλέσετε την δήλωση για μη παρακράτηση εισφορών, η υπηρεσία θα αρχίσει να σας παρακρατά τις εισφορές για την αναγνώριση της πενταετίας. Δηλαδή θα μπορείτε αυτό να το πράξετε 5 έτη πριν βγείτε στην σύνταξη και εφόσον σας χρειάζεται αυτή η αναγνώριση της πενταετίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να αναγνωρίσω 2 ή 3 χρόνια και όχι όλη την πενταετία και πόσες θα είναι οι δόσεις που θα πρέπει να καταβάλλω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Μπορείτε με δήλωσή σας στην Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α. να διακόψετε την κράτηση όποτε εσείς το θελήσετε. Όσο για τις δόσεις αυτές θα είναι όσοι και οι μήνες που θα αναγνωρίσετε. πχ εάν αναγνωρίσετε 5 έτη οι δόσεις θα είναι 60. Εάν αναγνωρίσετε 3 έτη οι δόσεις θα είναι 36 κ.ο.κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν αναγνωρίσω την μάχιμη πενταετία και όταν βγω στην σύνταξη δεν μου χρειάζεται δικαιούμε να αιτηθώ την απόδοση αυτών των κρατήσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το υπ’ αριθ. 102459/0092 από 24-07-2007 έγγραφό του προς την Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατή επιστροφή εισφορών κράτησης για κύρια σύνταξη υπέρ του Δημοσίου, καθόσον αυτό δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

– Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Οικονομικών του Α.Ε.Α. στο τηλέφωνο 210-6981078