Άρθρο 1.
Χρόνος εργασίας Αστυνομικού προσωπικού
1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 Ν.2800/2000), ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι ο κάτωθι: Α) Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας. Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται σε πρωϊνή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλλασσόμενων αλλαγών, μέσα στα προβλεπόμενα όρια εργασίας κάθε ημέρα. Β) Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνομικών καταστημάτων ή κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευνητές, οδηγοί και πληρώματα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, αξιωματικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών κέντρων (Α/Τ) και τηλετύπων. Επίσης για όσους διατίθενται σε υπηρεσία περιπολίας, αστυνομικής επέμβασης, αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Γ) Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης βάσης. Δ) Οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Διευθυντές, Διοικητές και προϊστάμενους των υπηρεσιών.
2. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο Διοικητής κάθε υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήματα εργασίας. Στις υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση στο αστυνομικό προσωπικό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας.
3.  Κατ’ εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των Διοικητών των οικείων υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (Α) και (Δ), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (Β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (Γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το προσωπικό μπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς και άλλη ημέρα αργίας. Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ημέρα της εβδομάδας με κυλιόμενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της. Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερήσιων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης. Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και έβδομη ημέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζημιώσεων και χορήγησης δύο ημερών ανάπαυσης εντός του ιδίου δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ώρου που ακολουθεί την λήξη των δύο συνεχόμενων ημερησίων αναπαύσεων. Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς-γνωστοποίησης που υποβάλλει αμέσως στην υπηρεσία του, για συγκεκριμένες ημέρες τις οποίες ο Διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες. Οι Διευθυντές, Διοικητές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών κάνουν χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης αφού αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής μόνον όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν και την υπηρεσία που προϊσταται ο δικαούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης το αργότερο εντός εβδομάδας από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, κατόπιν ενημέρωσης του άμεσου προϊσταμένου του.
4. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του Διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊσταμένης του υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
5. Για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε Αστυνομικούς Σταθμούς ισχύει το ωράριο εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί των οποίων η παρούσα δύναμη του προσωπικού δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους όλο το 24ωρο, λειτουργούν μόνο τις ώρες που ορίζονται με διαταγή του διευθυντή της οικίας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης.
6. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνομικών, που είναι μητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο μέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του μειωμένου ωραρίου, οι μητέρες αστυνομικοί δικαιούνται να λάβουν την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις άδεια ανατροφής παιδιού. Αν για τις μητέρες υπαλλήλους, του Δημοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρμόζεται και στις μητέρες αστυνομικούς.
7. Η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας γίνεται, υποχρεωτικά, μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Ειδικά, η ανακοίνωση της υπηρεσίας για τις αργίες και την επόμενη εργάσιμη αυτών γίνεται, υποχρεωτικά, μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και για το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μέχρι την 14.00 της Παρασκευής. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.
8. Όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το αστυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, και τα χρονικά τους όρια καταγράφονται στο βιβλίο υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε υπηρεσία, με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητή. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και με την ώρα αναχώρησης και επανόδου.
Άρθρο 2
Έννοια όρων
1. Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή.
2. Υπηρεσία κατά την ημέρα αργίας νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στην ημέρα της αργίας.
3. Νυκτερινή υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται μεταξύ της 22.00 νυχτερινής ώρας και της 06.00 πρωϊνής ώρας. Η νυχτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής.
4.  Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιμότητα στην υπηρεσία του για την άμεση ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.
5.  Η ημερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνομικό προσωπικό που κάνει χρήση ημερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαιρης επιστροφής στην υπηρεσία του για λόγους ανωτέρας βίας δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.27/1986 (ΦΕΚ-11/Α). Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ.1 του Π.Δ.27 (ΦΕΚ-11/Α).
Άρθρο 3.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αστυνομικού προσωπικού.
1.  Το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
2. Η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολογιακό 24ωρο, δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
3.  Το αστυνομικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έχει διατεθεί σε υπηρεσία: Α) Ενημερώνει τους αρμόδιους της υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περίπτωση ανάγκης, όταν απομακρύνεται από την έδρα της υπηρεσίας του. Β) Σπεύδει στην υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά που επιβάλλουν την παρουσία του. Γ) Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του (άρθρο 9 παρ.2 Ν.2800/2000 ΦΕΚ 41/Α). Δ) Παρέχει την συνδρομή του στους αστυνομικούς όταν αυτή θεωρείται αναγκαία. Ε) Συμμετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού της υπηρεσίας του, που γίνονται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση του Διοικητή αυτής. Ο χρόνος συμμετοχής στις εν λόγω συγκεντρώσεις δεν προσμετράτε στο συνολικό χρόνο εργασίας. ΣΤ) Λαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, γνώση της υπηρεσίας που διατίθεται την επόμενη ημέρα.
Άρθρο 4.
Χρόνος εργασίας και υποχρεώσεις πολιτικού προσωπικού.
1.  Το πολιτικό προσωπικό (άρθρο 18 Ν.2800/2000) προσέρχεται στην υπηρεσία του και αναχωρεί σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που ακολουθεί.
2.  Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
3.  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας και των ιδιατεροτήτων της παρεχόμενης αστυνομικής εργασίας: Α) Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των υπηρεσιών αυτών. Β) Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότητάς του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή Διοικητή ή Διευθυντή της υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης αυτού υπηρεσίας. Γ) Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. Α΄ της παρ.1 καθώς και του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, έχουν εφαρμογή και για το πολιτικό προσωπικό των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 5.
Χρόνος εργασίας επί θητεία Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
Οι επί θητεία Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί (άρθρο 18 Ν.2800/2000) ακολουθούν το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά, για το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί τις υπηρεσίες της περίπτωσης Β΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Άρθρο 6.
Καταργούμενες Διατάξεις.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 28/1986 (ΦΕΚ 11/Α).
Άρθρο 7.
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ