Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3686 – ΦΕΚ 158 / 1-8-08
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 1.
Σύσταση οργανικών θέσεων.
1. Συνιστώνται οργανικές θέσεις αξιωματικών που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ως εξής: Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 10, Αστυνόμοι Α΄42, Αστυνόμοι Β΄36.
2.   Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α) αντικαθίσταται ως εξής: β΄. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων: Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 10, Αστυνόμοι Α΄46, Αστυνόμοι Β΄118, Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ 355.  Κάντε κλικ στο περισσότερα για να δείτε όλο τον Ν.3686.
Άρθρο 2.
Εξέλιξη Αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.
1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από Ανθυπαστυνόμους εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
2.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 εφαρμόζονται ανάλογα και για το αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 3.
Κρίσεις – προαγωγές – αρχαιότητα.
1.  Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των Υπαρχιφυλάκων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Αστυφύλακες.
2.  Οι προαγωγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.7, 9, 10 παρ. 2 και 11 ενεργούνται ύστερα από απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.
3.  Για το αστυνομικό προσωπικό των άρθρων 7 παρ. 7,9,10 και 11 τηρείται αντίστοιχη επετηρίδα. Η αρχαιότητα του προσωπικού αυτού σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού, οι Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 είναι νεότεροι από τους ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και από τους ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς του Ν.Δ.649/1970 ΦΕΚ 176/Α΄που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, ενώ οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων τους ανακριτικών υπαλλήλων.
Άρθρο 4.
Μεταθέσεις.
1.  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 100/2003 (ΦΕΚ 94/Α΄) για τις μεταθέσεις το αστυνομικό προσωπικό κατανέμεται ως εξής: α) σε οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων κατανέμονται ισομερώς Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα και β) σε οργανικές θέσεις Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων κατανέμονται ισομερώς Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι, Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ που κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου – Αρχιφύλακα.
2.  Όταν ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των κατά περίπτωση βαθμών ή οι θέσεις δεν καλύπτονται, κατά βαθμό, ισομερώς, τότε οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο για κάθε κατηγορία.
Άρθρο 5.
Αύξηση οργανικών θέσεων ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών.
Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000, όπως ισχύει, αυξάνονται κατά έντεκα (11) στο βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας, σαράντα (40) στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και εκατόν μία (101) στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και διαμορφώνονται ως εξής: Ταξίαρχοι Αστυνομίας 65, Αστυνομικοί Διευθυντές 230, Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 500.
Άρθρο 6.
Προαγωγές Αστυνόμων Α΄ και Αστυνομικών Υποδιευθυντών.
1. Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές προερχόμενοι από την Σχολή Αξιωματικών, οι οποίοι κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, προάγονται εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας εκτός οργανικών θέσεων, στους βαθμούς του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄ και στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και αποστρατεύονται ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.
2.  Οι Αστυνόμοι Α΄ που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας προάγονται εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προς προαγωγή προϋποθέσεις, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση 18 ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. Οι δικαιούμενοι προαγωγής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προάγονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2009. Στον ίδιο χρόνο προάγονται και όσοι αποκτούν τις προϋποθέσεις προαγωγής μέχρι τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του έτους αυτού.

Άρθρο 7.
Βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων.
1.   Οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενους παραγράφους.
2. Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό του, το τριακοστό δεύτερο (32) της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.
3.  Τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των αξιωματικών, που θα πληρωθούν μέσα στο επόμενο έτος με προαγωγή αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α.
Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 12%, ούτε μεγαλύτερος του 20% του συνόλου των οργανικών θέσεων των αξιωματικών της κατηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης.
4.  Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα λοιπά συναφή θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 190/1996 (ΦΕΚ 153/Α΄) και του Π.Δ. 82/2006 (ΦΕΚ 86/Α΄). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όσοι ισοβαθμούν στη θέση αυτή.
5.   Ανθυπαστυνόμοι που καλούνται προς φοίτηση, κωλυόμενοι κατά το χρόνο εισόδου στη Σχολή, για λόγους υγείας ή κύησης ή λοχείας ή άδειας μητρότητας ή άδειας άνευ αποδοχών ή διαθεσιμότητας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν επακολούθησε επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής, καλούνται προς φοίτηση στην επόμενη, μετά την άρση του κωλύματος, εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Αν αποφοιτήσουν, εντάσσονται, ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους, στην επετηρίδα μαζί με τους αποφοιτήσαντες συναδέλφους τους κατά την εκπαιδευτική περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν για πρώτη φορά να φοιτήσουν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους Ανθυπαστυνόμους των οποίων η φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α. διακόπτεται για τους ίδιους ως άνω λόγους. Για τους τελούντες στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, κατάσταση αυτή δεν αποτελεί κώλυμα για πρόταση προς φοίτηση ή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι καλούμενοι, όμως, προς φοίτηση παραπέμπονται στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του Π.Δ. 584/1985 (ΦΕΚ 205/Α΄), για να αποφανθεί αν η υγεία τους επιτρέπει, ακινδύνως, την παρακολούθηση του προγράμματος. Αν δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση.
6.  Οι Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται επ’ ανδραγαθία στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ εισάγονται, ύστερα από αίτησή τους, στο Τ.Ε.Μ.Α. κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική σειρά και εξελίσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τους αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176/Α΄). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους προαγόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 9 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α΄).
7.  Οι Ανθυπαστυνόμοι της παρ. 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μία(1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄. Δεν προάγονται οι Ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
8.  Οι Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται, οι μεν Υπαστυνόμοι Β΄ στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, οι δε Υπαστυνόμοι Α΄ στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με τον βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α).
9.  Στους Υπαστυνόμους Β΄ και Υπαστυνόμους Α΄, που προάγονται κατά τις διατάξεις της παρ. 7, απονέμεται εν όψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
10. Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9. Οι Ανθυπαστυνόμοι της παρ.6 που προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και δεν εισάγονται ή δεν αποφοιτούν ευδόκιμα από το Τ.Ε.Μ.Α., όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.
Άρθρο 8.
Εξέλιξη αποφοίτων Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)
1.  Οι Υπαστυνόμοι Β΄ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
2.  Οι αξιωματικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄ και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και πέραν του βαθμού του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Υπαστυνόμοι Β΄, Υπαστυνόμοι Α΄ και Αστυνόμοι Β΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με τον βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή λαμβάνουν πλήρη το βασικό μισθό Ταξιάρχου, έναν (1) μήνα πριν την αποστρατεία τους.
Άρθρο 9.
Εξέλιξη Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του Ν. 226/1994.
1.  Οι Αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του Ν.2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α΄) προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους αντίστοιχα.
2.  Οι Ανθυπαστυνόμοι της προηγούμενης παραγράφου, που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με τον βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εξομοιούμενοι με αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για Ανθυπαστυνόμους προερχόμενους από Αρχιφύλακες μη ανακριτικούς υπαλλήλους που προήχθησαν επ’ ανδραγαθία, ή με βάση άλλες ειδικές διατάξεις
3.  Οι Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι της παρ.1 καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες. Οι Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες εκτελούν καθήκοντα Αστυφύλακα και οι Ανθυπαστυνόμοι καθήκοντα του βαθμού τους.
Άρθρο 10.
Προαγωγικές εξετάσεις Αστυφυλάκων – Υπαρχιφυλάκων – Αρχιφυλάκων.
1.  Οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι Αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους.
2.  Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι Αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) ή τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα.
Άρθρο 11.
Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη ανακριτικών υπαλλήλων.
1.  Οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως.
2.  Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου που συμπληρώνουν τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και αποστρατεύονται με αίτησή τους ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εξομοιούμενοι με αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους Αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί στο βαθμό αυτόν επ’ ανδραγαθία.
3. Οι Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα, εκτελούν καθήκοντα του βαθμού αυτού και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες.
Άρθρο 12.
Σύσταση βαθμού Υπαρχιφύλακα
1.  Στην κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του αστυνομικού προσωπικού, συνιστάται βαθμός Υπαρχιφύλακα μεταξύ των βαθμών του Αστυφύλακα και του Αρχιφύλακα.
2.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 2800/2000 , μετά την λέξη «Αρχιφύλακας» και πριν την λέξη «Αστυφύλακας», προστίθεται η λέξη «Υπαρχιφύλακας».
3.  Για την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 ο βαθμός του Υπαρχιφύλακα αντιστοιχεί στο βαθμό του επιλοχία στην κλίμακα της ιεραρχίας του Στρατού Ξηράς.
Άρθρο 13.
Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό.
1.  Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. Η δήλωση ένταξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία που υπηρετεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση της τριετούς πραγματικής υπηρεσίας και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι εντασσόμενοι ως Αστυφύλακες καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργούνται οι οργανικές θέσεις των εντασσόμενων ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 19 παρ.2 περίπτωση γ΄ του Ν. 2800/2000, όπως ισχύει. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται. Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη ή δεν υποβάλλουν δήλωση ένταξης λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση απόλυσης και απολύονται.
2.       Οι εντασσόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συμπληρωματική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόμενό της, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας αποζημίωση, εφόσον η εκπαίδευσή τους αυτή πραγματοποιείται εντός του νομού, όπου υπηρετούν.
3.  Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους, κατά τα ανωτέρω, ως Αστυφύλακες. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός για τους εντασσόμενους υπολογίζεται από τη χρονολογία κατάταξής τους, ως ειδικών φρουρών ή συνοριακών φυλάκων, στο οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Κατά τις μεταθέσεις, για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, ενώ ο προβλεπόμενος από το άρθρο 12 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης μετάθεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία ένταξης. Για τους Αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης μετάθεσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους.
4. Οι εντασσόμενοι στο αστυνομικό προσωπικό, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνουν από την ημερομηνία ένταξής τους πλήρεις αποδοχές και μισθολογικές προαγωγές Αστυφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α΄), όπως ισχύουν. Για τις μισθολογικές προαγωγές προσμετράται και ο χρόνος υπηρεσίας, ως ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2838/2000.
5.  Οι οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων που συνιστώνται με την πράξη ένταξης κατανέμονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2800/2000, στις υπηρεσίες όπου ήταν κατανεμημένες οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που καταργούνται. Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως Αστυφύλακες, τοποθετούνται στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι Αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες υπηρετούν υποχρεωτικά για πέντε (5) έτη στις ανωτέρω υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και δίωξης λαθρομετανάστευσης. Κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες δεν εφαρμόζονται σ’ αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνομικών. Οι Αστυφύλακες αυτοί στο διάστημα του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, μπορούν να μετατεθούν μόνον όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκτακτης μετάθεσης που προβλέπονται από τον κανονισμό μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού.
6.  Οι ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες που τελούν σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας, μετά την ένταξή τους ως Αστυφύλακες, εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό της κατηγορίας αυτής.
Άρθρο 14.
Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης και μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού.
1.   Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι παραγωγικές σχολές. Ως παραγωγικές σχολές θεωρούνται και οι σχολές Χωροφυλάκων, Ενωμοταρχών και Ανθυπομοιράρχων του πρώην Σώματος της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων.
2.  α) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α΄) αντικαθίστανται με εδάφιο ως εξής: «Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ΄ εξάμηνο».
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται από το επόμενο, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκπαιδευτικό έτος.
3.   α) Η παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι αστυνομικοί της ως άνω υπηρεσίας μετά τη λήξη της θητείας τους μετατίθενται στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης».
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται για το αστυνομικό προσωπικό που μετατίθεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 15.
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
1.  Για τις προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και άνω, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7,8,9 και του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 7 καθώς και των άρθρων 9 και 11 και ενεργούνται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2.  Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν πραγματική υπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών από τη μονιμοποίησή τους, υποβάλλουν τη δήλωση ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 13 εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3.  Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους, εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα και λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη συμμετοχή τους στις προαγωγικές εξετάσεις του Π.Δ. 82/2006.
4.  Οι Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει παρέλθει η προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 241/1999 (ΦΕΚ 2000/Α΄) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο ηλικίας του 55ου έτους, μπορεί να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας αυτό με έγγραφη δήλωσή τους, που υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών  νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.  Η πλήρωση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 5 θα γίνει κατά τις τακτικές κρίσεις των αξιωματικών του έτους 2009.
6.  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν προαγωγές προσωπικού δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών, σε καμία περίπτωση.
7.   Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.2 του άρθρου 8 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α). Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 28 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α΄).
β). Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1339?1983 (ΦΕΚ 35/Α΄).
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 1-1-2009, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Προηγούμενο άρθροΟ ΛΑΜΔΕΑ έκλεισε – Τι πρέπει να κάνουν τα μέλη του
Επόμενο άρθροΑναγνώριση μάχιμης πενταετίας