Δικαίωμα αίτησης για συνταξιοδότησης
Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όταν:
α) Άνδρες – γυναίκες όλων των βαθμών συμπληρώσουν 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα υπηρεσία, μαζί με την στρατιωτική θητεία ( όσοι έχουν ).
β) Γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια άνω των τριών τέκνων, με την συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας, μαζί με την στρατιωτική θητεία ( όσοι έχουν ).
γ) Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες χωρίς ανήλικα παιδιά, που έχουν καταταγεί προ της 31-12-1982, συμπληρώνοντας 23 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
δ) Νεφροπαθείς κλπ ενιαίο συνταξιοδοτικό. Άνδρες και Γυναίκες που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί καθώς και όσοι πάσχουν από το ομόλογο μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφ’ όσον για τις περιπτώσεις αυτές
συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67% αρκεί 15 ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ( άρθρο 2 παρ 2.εδ. (α) Ν. 3234/2004 ΦΕΚ 52-α.

Συνταξιοδότηση χωρίς αίτηση
α) Αν απομακρυνθούν από τις τάξεις λόγω ορίου ηλικίας ( όπως αυτό ορίζεται στη παρ.3 ή 35 ετίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθ. 26 παρ. 1 εδ. Β ΚΠΣΣ).
β) Αν απομακρυνθούν από τις τάξεις λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ευδόκιμου υπηρεσίας, προαγωγής νεωτέρου των κλπ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ) Αν απομακρυνθούν από τις τάξεις χωρίς την θέλησή τους και έχουν 15 ετή τουλάχιστο συντάξιμη υπηρεσία από την οποία 10 ετή τουλάχιστο πραγματική υπηρεσία. ( άρθρο 24 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΣΣ).
δ) Αν απολυθούν για σωματική ή διανοητική ανικανότητα η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχουν πενταετή τουλάχιστο πραγματική υπηρεσία.
ε) Αν απομακρυνθεί οποιοσδήποτε από τις τάξεις γιατί έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξ’ αιτίας της υπηρεσίας. Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ’ ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση από τις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. Εξαιρούνται χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σ’ ένα έτος από την κατάταξη του Αστυνομικού.
Ο χρόνος μετακίνησης κατά την διάρκεια της άδεις ή της μετάβασης από την κατοικία στην υπηρεσία και το αντίστροφο καθώς και ένα μήνα μετά την απόλυσή του λογίζεται ότι σχετίζεται με την υπηρεσία ( άρθρο 26 παρ.1 περ.δ Ν.1854/51 όπως τροπ. με άρθ. 26 παρ. 1 εδ. δ.ε ). Οι μαθητές των Αστυνομικών Σχολών εξομοιώνονται με Αστυφύλακες για το δικαίωμα σύνταξης εξ’ αιτίας της υπηρεσίας. ( άρθ. 26 παρ.5 Ν. 1854/51 όπως κωδ. με άρθ. 26 παρ. 5 ΚΠΣΣ.
στ) Οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί εντάσσονται στις διατάξεις του Κ.Π.Σ.Σ. ( άρθρο 2 παρ. 4 εδ. ε Ν.3234/2004 ).

Όρια ηλικίας
α) Τα όρια ηλικίας για τους καταταγέντες έως 7-10-1984 ( ενοποίηση Χωροφυλακής – Αστυνομίας Πόλεων) είναι: Αστυφύλακες – Αρχιφύλακες 51, Ανθυπαστυνόμοι 52, Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ 54, Αστυνόμοι Β΄ 55, Αστυνόμοι Α΄ 57, Αστυνομικοί Υποδ/ντές και Αστυνομικοί Δ/ντές 58, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι 60, Αντιστράτηγοι 61, Αρχηγός 62.
Μετά την ενοποίηση ( 8-10-84 ) Αστυφύλακες μέχρι και Αστυνόμοι Β΄ 55, και για τους υπόλοιπους ως ίσχυε.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας είναι τα καταληκτικά μέχρι τα οποία μπορεί ο Αστυνομικός να παραμείνει στην υπηρεσία και συμπληρώνοντας την 31η Δεκεμβρίου το ανώτατο όριο ηλικίας αποστρατεύεται αυτεπαγγέλτως.
Επειδή με τις μισθολογικές προαγωγές που στη συνέχεια θεσμοθετήθηκαν πολλοί συνάδελφοι προ της ενοποιήσεως ζητούσαν να ενταχθούν στα νέα ισχύοντα όρια ηλικίας είτε για να συμπληρώσουν συντάξιμο χρόνο είτε για να υπαχθούν στις νέες μισθολογικές προαγωγές, εκδόθηκαν δύο Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία δινόταν η δυνατότητα προς τούτο.
Με το Π.Δ. 241/99 ρυθμίζεται μόνιμα και ενιαία η δυνατότητα να δηλώνουν κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του  μηνός Απριλίου την υπαγωγή τους στα ανώτερα όρια ηλικίας.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δηλώνοντας κάποιος υπαγωγή στο ανώτερο όριο ηλικίας δεν υποχρεούται να το εξαντλήσει και μπορεί οποτεδήποτε κρίνει συμφέρον του, να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες των Αστυνομικών που υπάγονται στις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις και αναγνωρίζονται από τον Κ.Π.Σ.Σ. ως συντάξιμες διακρίνονται σε πραγματικές και πλασματικές. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που παρέχεται:
α) Στην ΕΛ.ΑΣ. από της κατατάξεως μέχρι της εξόδου από την ενεργή υπηρεσία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 26 του ΚΠΣΣ.
β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα άλλα ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ο χρόνος οποιασδήποτε μόνιμης στρατιωτικής προϋπηρεσίας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 2 έτη και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής με την προϋπόθεση καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 17 του Ν. 2084/92 εισφοράς ( άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2089 ).
γ) Κατ’ εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας:
1) ο χρόνος κάθε κανονικής εκπαιδευτικής και αναρρωτικής άδειας.
2) ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφ’ όσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε απόταξη ή επιβολή ποινής αργίας με απόλυση.
3) ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφ’ όσον δεν υπερβαίνει τους έξι ( 6 ) μήνες.
4) ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και πολεμικής διαθεσιμότητας μέχρι την κατάληψη από το όριο ηλικίας ( άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 1854/51 όπως κωδικ. με το άρθρο 36 παρ. 3 του ΚΠΣΣ.
δ) Επίσης ως συντάξιμη πραγματική υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις ως κληρωτού ή έφεδρου ( όσους μήνες έχει ο καθένας ), για όλους τους βαθμούς και προσμετράται ως συντάξιμος για όσους στοιχειοθέτησαν δικαίωμα σύνταξης ( 24,5 έτη ) μέχρι την 31-12-1997 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Όσοι στοιχειοθετούν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-1998 για να θεωρηθεί ως συντάξιμος πραγματική υπηρεσία η προϋπηρεσία στις Ε.Δ. ως κληρωτού εφέδρου θα πρέπει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, που ισοδυναμεί με το ποσό που τους κρατείται για σύνταξη επί τους μήνες που θέλουν να αναγνωρίσουν. Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις τόσες όσοι και οι μήνες που θέλουν να αναγνωρίσουν.
Η στρατιωτική θητεία ως κληρωτού ή εφέδρου λαμβάνεται υπ’ όψη από την υπηρεσία για την χορήγηση του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος και της αντίστοιχης μισθολογικής προαγωγής σε όλους τους βαθμούς ανεξάρτητα αν την έχουν αναγνωρίσει ή όχι.
Θα πρέπει όμως όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι κατά τον προσδιορισμό της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αν ένας συνάδελφος (αστυφύλακας) έχει 29 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα και 24 μήνες στρατιωτική θητεία και λαμβάνει 60% χρονοεπίδομα και τον καταληκτικό μισθολογικό βαθμό του ½ του Αστυνομικού Δ/ντή και δεν έχει εξαγοράσει την στρατιωτική του θητεία, τότε η σύνταξη που θα του αναγνωρισθεί είναι με 60% του χρονοεπιδόματος αλλά με τον βαθμό του Α/Υ. Αν έχει 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και 24 μήνες στρατό και δεν τον έχει εξαγοράσει τότε μισθοδοτείται με 60% χρονοεπίδομα και μισθολογική προαγωγή Α/Υ, όμως η σύνταξή που θα του απονεμηθεί θα είναι με αποδοχές Α/Α και χρονοεπίδομα 56%.
Συμπέρασμα: Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική υπηρεσία για την λήψη του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου που επιθυμεί και του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος πρέπει να την εξαγοράσει και μάλιστα έγκαιρα γιατί ο υπολογισμός της οφειλής γίνεται με τις αποδοχές της ημερομηνίας της αίτησης.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα να την εξαγοράσει και πριν από τον υπολογισμό της σύνταξης από το Γ.Λ.Κ., όμως τότε θα κληθεί να καταβάλει το σύνολο της οφειλής εφ’ άπαξ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζει χρονοεπίδομα και μισθολογική προαγωγή μόνο με τα πραγματικά χρόνια στο σώμα (άρθ.8 παρ.1 Ν.2084/92, άρθ. 8 παρ. 3 Ν.2512/97 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τοπ άρθ.37 παρ.5 του Ν. 3016/2002, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με τοπ άρθ. 32 παρ. 1,2 Ν. 2873/2000.
ε) Δεν θεωρείται συντάξιμος: 1) ο χρόνος της παράνομης απουσίας, 2) ο χρόνος της λιποταξίας, 3) ο χρόνος της ποινής για όσο διάστημα εκτίθηκε και η οποία καταγνώσθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, 4) ο χρόνος της αργίας με απόλυση, 5) ο χρόνος της δικαστικής προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε αθώωση ή απαλλαγή. 6) ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας αν χρησίμευε ή θα χρησιμεύσει για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από άλλο οργανισμό ( άρθ. 36 παρ.4,5 Ν. 1854/51, άρθ. 2 παρ. 1 Ν. 329/76, άρθ. 1 παρ.3 Ν. 1813/88, άρθ. 18 παρ.1 Ν. 1489/84 όπως κωδικ. με άρθ. 36 παρ. 4,5,6 Κ.Π.Σ.Σ.

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας.
Η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ως συντάξιμη στη ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο ως προσαύξηση της σύνταξης και όχι για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ήτοι για την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας ορόσημο για την υποβολή αίτησης. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία: α) Αστυνομικοί που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που είχαν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλειας, ως συντάξιμο υπηρεσία Δημοσίου, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές με την προβλεπόμενη διαδικασία, με στόχο την προσαύξηση της σύναξης.
β) Αστυνομικοί που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί για πρώτη φορά από 1-1-1983 και μετά, δεν θα αναγνωρίσουν τον χρόνο υπηρεσίας που τυχόν έχουν σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης ούτε θα καταβάλλουν συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά αλλά κατά τον κανονισμό της σύνταξης θα προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως συντάξιμος. Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο αυτό θα αναζητηθεί από του Γ.Λ.Κ. από τον ασφαλιστικό οργανισμό που είχαν ασφαλισθεί και θα καταβληθεί αυτοτελώς όταν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την νομοθεσία του οικείου οργανισμού (άρθ. 1-6 Ν. 1405/83, άρθ.17,69 Ν. 2084/93, άρθ.5 παρ. 7,8 Ν. 2320/95 όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ.8010/2/8 από 20-9-1995 εγκ. Διαταγή του Υ.Δ.Τ.
γ) Όσοι έχουν καταταγεί από 1-1-83 και μετά και έχουν προϋπηρεσία σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό όλος αυτός ο χρόνος είναι θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία. Έτσι αν κάποιος έχει 3 χρόνια στο ΙΚΑ κλπ. 2 χρόνια, δηλαδή να συμπληρώσει 25 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας και να δικαιούται να κάνει αίτηση απολύσεως. Στην περίπτωση αυτή τα τρία χρόνια του ΙΚΑ κλπ. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψη για το χρονοεπίδομα. Για τα τρία χρόνια το ΙΚΑ θα του καταβάλλει ξεχωριστή σύνταξη την οποία θα την χορηγήσει όταν φθάσει στο όριο ηλικίας που προβλέπεται για την αντίστοιχη ειδικότητα της προϋπηρεσίας του.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης μπορεί να την πάρει και τον ίδιο χρόνο που θα απονεμηθεί η σύνταξη από την υπηρεσία με τη διαφορά ότι για κάθε χρόνο που θα του χορηγείται νωρίτερα η σύνταξη των τριών ετών θα μειώνεται κατά 3%.
Αν συνταξιοδοτηθεί πχ από την ΕΛ.ΑΣ. σε ηλικία 50 ετών και η ειδικότητά του στο ΙΚΑ συνταξιοδοτείται στα 60 έτη, του έχει δε απονεμηθεί από το ΙΚΑ σύνταξη 300 € τότε λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα 300 € θα μειωθούν 3% επί 10 έτη = 30 %, άρα θα του χορηγηθούν 210 € τα οποία κάθε χρόνος που περνάει θα αυξάνονται κατά 3% μέχρις ότου φθάσει στα 60 οπότε και θα του χορηγηθεί ολόκληρη ήτοι των 300 € ( παρ.3 άρθρο 17, παρ. 4 άρθ.20 του Ν. 2054/92 σε συνδυασμό με το άρθ. 1 παρ.4 του Ν. 3232/2004.

Ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα:
Θεωρείται ότι κάποιος ή κάποια έχει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όταν σύμφωνα με τα ισχύοντα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση.

Τρόπος υπολογισμού συντάξιμων ( για όσους κατετάγησαν μέχρι 31-12-1992):
Για όσους έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992 ανεξαρτήτως βαθμού και θα απολυθούν από το 2008 και μετά ο τρόπος υπολογισμού των συνταξίμων γίνεται ως ακολούθως:
α) Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2007 υπολογίζονται τα συντάξιμα έτη με το προϊσχύον καθεστώς, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας, η προϋπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις αν υπάρχει, τα μάχιμα χρόνια και τα 3/35α (Ν.Κονδύλη όπως αυτός προβλέπεται από το άρθ. 42 παρ.γ Κ.Π.Σ.Σ. και αποδίδεται τμήμα της σύνταξης σύμφωνα με τα 35α που συμπληρώνει μέχρι την 31-12-2007.
β) Για το χρονικό διάστημα που θα απομείνει μετά το 2008 δεν υπάρχουν 35α και απονέμεται τμήμα σύνταξης με τα νέα δεδομένα, ήτοι: πραγματικός χρόνος υπηρεσίας επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί του νέου συντελεστή απόδοσης. Οι νέοι συντελεστές απόδοσης είναι για το έτος 2008 σε 79%, το 2009 σε 78%, το 2010 σε 77%, το 2011 σε 76%, το 2012 σε 75%, το 2013 σε 74%, το 2014 σε 73%, το 2015 σε 72%, το 2016 σε 71% και από το 2017 και μετά σε 70%.
Για όσους έχουν καταταγεί από 01-01-1993 και μετά, ανεξαρτήτως βαθμού δεν ισχύει τίποτα από τα ανωτέρω καθώς καθιερώθηκε διαφορετικός τρόπος υπολογισμού, ήτοι: Λαμβάνονται υπόψη μόνο ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας του μηνιαίου ασφαλιστικού μισθού, η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και η στρατιωτική θητεία (εφόσον έχει εξαγορασθεί). Ως μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός νοείται το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο αστυνομικός κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας και τρίμηνων αποδοχών δια τον αριθμό των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των (40) σαράντα. Αν υπολείπονται των (40) σαράντα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μηνών ασφάλισης της αμέσως προηγούμενης περιόδου, μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των μηνών αυτών.
Οι αποδοχές επί των οποίων πραγματοποιείται κράτηση για σύνταξη είναι: α) ο βασικός μισθός, β) το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, γ) το επίδομα εξομάλυνσης, δ) το επίδομα υψηλής θέσης ευθύνης, ε) το επίδομα Διοίκησης, στ) το επίδομα νυχτερινής εργασίας, ζ) το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης, η) το επίδομα οικογενειακής παροχής και θ) το επίδομα παράστασης.

Επίδομα χρόνου υπηρεσίας:
Στους άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως βαθμού χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας ως ακολούθως: 1 έτος 4%, 3 έτη 8%, 5 έτη 12%, 7 έτη 16%, 9 έτη 20%, 11 έτη 24%, 13 έτη 28%, 15 έτη 32%, 17 έτη 36%, 19 έτη 40%, 21 έτη 44 %, 23 έτη 48%, 25 έτη 52 %, 27 έτη 56 % και 29 έτη 60%.

Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης:
Για όσους κατετάγησαν μέχρι 31-12-1992.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2007, χορηγείται τμήμα της σύνταξης με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. Για το χρονικό διάστημα από το 2008 και μετά χορηγείται δεύτερο τμήμα σύνταξης και προστίθεται στο χορηγηθέν μέχρι 31-12-2007 και στο άθροισμα αυτού προστίθεται και η οικογενειακή παροχή. Ο υπολογισμός της σύνταξης έχει ως ακολούθως: Έως 31-12-2007: Βασικός Μισθός + Επίδομα Χρόνου + 176 € Χ 80%. Από 01-01-2008 και μετά προστίθενται οι αποδοχές των τελευταίων 5 ετών, πολλαπλασιάζοντας με τον συντελεστή απόδοσης ανάλογα με το έτος εξόδου ( π.χ. το 2011 θα είναι 76% ) και διαιρούμε με το 12 για να βρούμε τον μηνιαίο μέσο όρο. Στην συνέχεια προσθέτουμε το αποτέλεσμα στο αποτέλεσμα έως 31-12-2007 και βρίσκουμε το τελικό ποσό της σύνταξης, στο οποίο θα προσθέσουμε το ποσό της οικογενειακής παροχής.
Για όσους κατετάγησαν από 01-01-1993 και μετά.
Όσοι κατετάγησαν από 01-01-1993 και μετά ανεξαρτήτως βαθμού σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά από 24,5 έτη ήτοι από 01-07-2017 και μετά κατά συνέπεια υπάγονται όλοι στις διατάξεις της παρ. 4 εδ. 2 του Ν. 3029/2002, και επομένως λαμβάνονται υπόψη α) τα έτη συντάξιμης υπηρεσίας, β) ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας του συνόλου των αποδοχών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, γ) το 70% του ποσοστού αναπλήρωσης.

Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης:
1)  Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄, από την αρμόδια στρατολογία της περιοχής του.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται οπωσδήποτε η κατάσταση των τέκνων του ( άγαμα ή έγγαμα ).
3) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Τραπέζης από το οποίο λαμβάνει τη μισθοδοσία του ο υποψήφιος συνταξιούχος ( πρώτης σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός, καθώς και η Τράπεζα).
4) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας ( να φαίνονται ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο ).
5) Βεβαίωση σπουδών, για ενήλικα τέκνα τα οποία σπουδάζουν (χορήγηση οικογενειακής παροχής).
6) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες (μικρές) για αυτούς που εγγράφονται στην εφεδρεία και μία για αυτούς που δεν εγγράφονται.
7) Μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.ομου 1599/86 του ή της συζύγου για: α) εγγάμους με δημόσιο υπάλληλο (αναγράφοντας αν λαμβάνουν την οικογενειακή παροχή από φορέα που εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται) β) εγγάμους με εργαζόμενο – εργαζόμενη στον ιδιωτικό φορέα επίσης ως ανωτέρω.
8) Πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσει στο αρμόδιο γραφείο κατάθεσης των δικαιολογητικών τον τόπο εγκατάστασης (πλήρης διεύθυνση, οδό, αριθμό, πόλη – χωριό, Τ.Κ., τηλέφωνο και Αστυνομικό Τμήμα.
9) Οι έχοντες αναγνωρίσει συντάξιμο χρόνο από άλλο φορέα θα πρέπει να προσκομίζουν την σχετική πράξη αναγνώρισης.
Κρατήσεις επί της συντάξεως:
Σύνταξη νοσοκομειακή 2,55%. Σύνταξη αναλογούν φόρος – υπέρ σύνταξης: 1) ποσά από 0 έως 352,16Χ1%,
2) ποσά από 352,16 έως 586,94Χ2%+το ποσό της Α., 3) ποσά από 586,94 έως 880,41Χ3%+ποσά Α+Β, 4) ποσά από 880,41 έως 1173,88 Χ4%+ποσά Α+Β+Γ., 5) ποσά από 1173,41 και άνω Χ5%+ποσά Α+Β+Γ+Δ.

Ασφαλιστικά Ταμεία. Γενικά:
1.  Οι Αστυνομικοί είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία αλληλοβοηθείας που χορηγούν εφάπαξ και επικουρικά ταμεία που χορηγούν μέρισμα. Τα ταμεία αλληλοβοηθείας που χορηγούν εφάπαξ είναι τα: α) Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αστυνομίας Τ.Α.ΑΣ. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής, β) Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Ε.Τ.Υ.Α.Π. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και γ) Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Π.Δ.Υ. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και για όλους τους Αστυνομικούς που εντάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία μετά την 1-1-1993 (οι οποίοι εντάχθηκαν στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής), με την προϋπόθεση ότι ζήτησαν την ένταξή τους στο Τ.Π.Δ.Υ. και έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των. Τα επικουρικά ταμεία που χορηγούν μέρισμα είναι τα: α) Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής Ε.Τ.Ε.Χ. , β) Μετοχικό Ταμείο Στρατού Μ.Τ.Σ. , για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής, γ) Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Τ.Α.Υ.Α.Π. και δ) Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ. για όσους είναι ενταγμένοι στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Το Μ.Τ.Σ. χορηγεί στους μετόχους του α) προικοδότηση για τα θήλεα τέκνα αυτών γεννηθέντα μέχρι Φεβρουάριο 1983 και β) βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας για τα τέκνα (άρρενα και θήλεα) γεννηθέντα από Μάρτιο 1983 και εντεύθεν. Η προικοδότηση χορηγείται όταν το κορίτσι παντρευτεί ή συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Το βοήθημα οικογενειακής αυτοτέλειας χορηγείται στο ασφαλισμένο τέκνο (αγόρι ή κορίτσι) μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Το ΕΤΥΑΠ δια του κλάδου υγείας που υπάγεται σ’ αυτό καλύπτει την δαπάνη των φαρμάκων που χρεώνει το Δημόσιο, τμήμα των νοσηλίων και χορηγεί βοήθημα τοκετού.

ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΦΑΠΑΞ:
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αστυνομίας (Τ.Α.ΑΣ.) Βουλής 16 – ΤΚ 105 63 Αθήνα τηλ.2103238195.
1.Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες έως 31-12-1992.
Το εφάπαξ στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται ως ακολούθως:
Αθροίζουμε τον βασικό μισθό (μισθολογικό) και το επίδομα χρόνου και προσθέτουμε 317 €. Το συνολικό άθροισμα πολλαπλασιάζουμε με το 93% που είναι η σημερινή απόδοση του ταμείου, το δε γινόμενο το πολλαπλασιάζουμε με τους μήνες ασφάλισης και το διαιρούμε δια 12 (χρόνος ασφάλισης είναι η πραγματική υπηρεσία χωρίς στρατό και μάχιμα).
2.Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες από 1-1-1993.
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο. Από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Ε.Τ.Ε.Χ. για υπόλοιπο δανείου.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο και από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή Ε.Τ.Ε.Χ. για υπόλοιπο δανείου.
Κρατήσεις από το εφάπαξ.
1. Το χορηγούμενο εφάπαξ είναι αφορολόγητο. 2. Το εφάπαξ (μικτό) συντρεχούσης περίπτωσης υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) Πάγια κράτηση διαφοράς εξαμήνου μισθολογικής εξέλιξης βαθμού εξόδου, β) Πάγια κράτηση διαφοράς δωδεκαμήνου προηγούμενης μισθολογικής εξέλιξης [απόφ. Φ.7/256/7-5-01 (ΦΕΚ 574/16-5-01 τ.Β΄) & απόφαση Φ.30218/24493/1151/24-11-03 (ΦΕΚ 1795/3-12-03 τ. Β΄) Υ.Ε.ΥΚΑ], γ) Υπόλοιπο δανείου στο Ε.Τ.Ε.Χ., δ) Υπόλοιπο δανείου στο Τ.Α.ΑΣ., ε) ¾ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από στεγαστικό δάνειο, λόγω μη λήψης αποδεσμευτικού, στ) Οφειλή στη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού ή σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή γενικά στο Δημόσιο, ζ) Οφειλή στο Τ.Α.ΑΣ. για μη καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, η) Διαφορά 3 ετίας πάγιες κρατήσεις στα αυξανόμενα επιδόματα εξομάλυνσης – ειδικών συνθηκών σε 317,00 από 269,99 €, θ) Φόρος 20% επί χορηγηθέντων τόκων. 3.Το εφάπαξ (πληρωτέο) υπόκειται σε κράτηση προμήθειας από Ε.Τ.Ε. σε ποσοστό 1%ο, με ελάχιστο 2,93 €.

Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.): Βεραντζέρου 48 Τ.Κ 1041 38 Αθήνα – τηλ. 2105222172 fax.2105241017.
1.Υπολογισμός εφάπαξ για καταταγέντες έως 31-12-1992.
Το εφάπαξ στο ανωτέρω ταμείο υπολογίζεται ως ακολούθως: Αθροίζουμε τον βασικό μισθό (μισθολογικό) και το 1/5 του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας επί συντελεστή 0,0920 και το γινόμενο με τους συνολικούς μήνες ασφάλισης στο ταμείο.
2.Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες από 1-1-93.
Για τους καταταγέντες από 1-1-93 και μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αποδοχών
Κρατήσεις επί του εφάπαξ.
1.Το χορηγούμενο εφάπαξ είναι αφορολόγητο. 2. Το εφάπαξ (μικτό) συντρεχούσης περιπτώσεως υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) Πάγια κράτηση διαφοράς εξαμήνου μισθολογικής εξέλιξης βαθμού εξόδου, β) ¾ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από στεγαστικό δάνειο, λόγω μη λήψης αποδεσμευτικού, γ) Φόρος 20% επί χορηγηθέντων τόκων. 3. Το εφάπαξ (πληρωτέο) υπόκειται σε κράτηση προμήθειας από Ε.Τ.Ε. σε ποσοστό 1 %ο, με ελάχιστο 2,93 €.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο και από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Μ.Τ.Π.Υ. για υπόλοιπο δανείου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εφάπαξ λόγω θανάτου αποστέλλονται υπηρεσιακά στο ταμείο και από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η προσκόμιση πράξης απονομής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς. Για όσους έχουν δάνεια απαιτούνται, αποδεσμευτικό δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή έγγραφο Μ.Τ.Π.Υ. για υπόλοιπο δανείου.

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.): Σταδίου 31 – Τ.Κ. 105 59 Αθήνα τηλ. 2103241529
1)      Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες έως 31-12-1992.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η προβλεπόμενη εισφορά, από τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ποσού των 2055 €. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του Β.Μ. και το Ε.Χ. υπηρεσίας και τις τυχόν υπάρχουσας Α.Τ.Α., των επιδομάτων εορτών και αδείας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.
Το προβλεπόμενο εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από το Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζεται ως εξής:Για τα πρώτα 33 € των αποδοχών αντιστοιχεί εφάπαξ 2025 €. Το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12. Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται με συντελεστή 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται με 420 (35 έτη). Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσού επί τους μήνες ασφάλισης του αποχωρούντος υπαλλήλου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (Β.Μ.+ Ε.Χ.+ ΑΤΑ που τυχόν υπάρχει και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ., δια του αριθμού 70. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί λιγότερο από 5 έτη, για τον υπολογισμό του Μέσου Όρου 5ετίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος της 5ετίας ομοιοβάθμου του. Το εφάπαξ βοήθημα των αποχωρούντων με 28 χρόνια ασφάλισης και άνω δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που έλαβαν οι εξελθόντες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (12-2-2004) ασφαλισμένοι της αυτής κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, υπολογιζόμενου επί των αποδοχών μέχρι του ορίου των 2055 €. To ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν είτε πρόωρα από την υπηρεσία λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας είτε λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου του ασφαλισμένου. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993 η εισφορά και το εφάπαξ υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με ενιαίο τρόπο στα άρθρα 37 και 38 του Ν.2084/92 (εισφορά 4% με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού) (παρ. 4 άρθ.21 Ν.3232/2004 ΦΕΚ 48 Α΄).
2. Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες από 1-1-1993.
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών.
Κρατήσεις επί του εφάπαξ.
Το χορηγούμενο εφάπαξ από το Τ.Π.Δ.Υ. δεν υπόκειται σε ουδεμία κράτηση και είναι αφορολόγητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά θέματα και ζητήματα που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία της ΕΛ.ΑΣ., να απευθύνεστε στο γραφείο συνταξιοδοτικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην Δ/νση: 4ο Τμήμα Δ/νσης Οικονομικών-Μ.Ασίας 9 ΤΚ 11527 Αθήνα τηλ. 2107778646, 2107483683.
Ο κανονισμός για την απονομή συντάξεως γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Δ/νση:
Δ/νση Στρ. Συντάξεων – Τμήμα α΄ Κάνιγγος 29 ΤΚ 10110 Αθήνα τηλ.2103329100 και 2103329265.