Εθνος-Συντάξεις: Το νέο καθεστώς για τα όρια ηλικίας στα Σώματα Ασφαλείας

Με ειδικές διατάξεις -που είναι παρόμοιες με εκείνες των στρατιωτικών- συνταξιοδοτείται το προσωπικό που υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας. Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία (πρώην Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων, Συνοριακοί Φύλακες, Ειδικοί Φρουροί), στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Λιμενικό Σώμα.

Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, «όπως και για τους απλούς ασφαλισμένους, έτσι και για τους εργαζομένους των Σωμάτων Ασφαλείας όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και κατατάχθηκαν σε κάποιο από τα Σώματα μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται στο ίδιο καθεστώς με όσους κατατάχθηκαν ή διορίστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή».
Οσον αφορά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, διαμορφώνεται νέο τοπίο, καθώς από πέρσι ξεκίνησε η σταδιακή αύξησή τους (με βάση τον νόμο 3865/2010). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως οι ανατροπές στην ηλικία συνταξιοδότησης δεν αγγίζουν όσους πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Το «Εθνος-Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσων υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Λιμενικό Σώμα.
Yπηρεσία
Για τη θεμελίωση δικαιώματος από τους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη η πραγματική υπηρεσία και οι χρόνοι που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ως συντάξιμοι.
Πραγματική υπηρεσία είναι η υπηρεσία που παρέχεται πραγματικά, σε αντίθεση με την πλασματική που θεωρείται συντάξιμη κατά πλάσμα δικαίου.

Ετσι, πραγματική διανυθείσα υπηρεσία θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε αθροιστικά στις Ενοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, η σχολή (σχολές Σωμάτων Ασφάλειας) και ο χρόνος κατά τον οποίο ασκούνται κανονικά υπηρεσιακά καθήκοντα.
Κατ’ εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας:
Ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας.
Ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε έξοδος από το στράτευμα ή μετάθεση σε αργία με απόλυση.
Ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και πολεμικής διαθεσιμότητας μέχρι την κατάληψη από το όριο ηλικίας.
Επίσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσαν έξω από την υπηρεσία οι υπηρετούντες γενικά που εξήλθαν από τις τάξεις λόγω σωματικής ανικανότητας και επανήλθαν μετά στην ενεργό υπηρεσία αφού κρίθηκαν ικανοί.
Με τον περιορισμό ωστόσο ότι δεν μπορεί να λογισθεί ως τέτοιος, χρόνος μεγαλύτερος από το μισό της υπηρεσίας που πραγματικά διανύθηκε ούτε από οκτώ έτη στο σύνολο.
Ο χρόνος που υπερβαίνει τα όρια αυτά λογίζεται ως χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Πέραν των ως άνω χρόνων, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο για τις ειδικές κατηγορίες των υπηρετούντων και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης είτε μισθωτών είτε ελεύθερων επαγγελματιών κ.ά. (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1 Ιανουαρίου 1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν από την ημερομηνία αυτή).
Επιπροσθέτως λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία).
Για να υπολογισθεί όμως ο χρόνος της μάχιμης πενταετίας στον συνολικό συντάξιμο χρόνο των αποχωρούντων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 24 έτη και 6 μήνες πραγματικής υπηρεσίας.
Τέλος, πλασματική συντάξιμη υπηρεσία λογίζονται και τα 3/35α (ΚΟΝΔΥΛΗ) για εκείνους που έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2011
Από 1ης Ιανουαρίου 2011 έχουν ξεκινήσει αλλαγές στα όρια ηλικίας και στον χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας (ν. 3865/2010). Οι αλλαγές -που υλοποιούνται σε δόσεις- αγγίζουν όσους δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.
Συγκεκριμένα, για όσους συμπληρώνουν 24 1/2 έτη υπηρεσίας:
Φέτος απαιτούνται 27 1/2 έτη.
Το 2013 θα απαιτούνται 29 έτη.
Το 2014 θα απαιτούνται 30 1/2 έτη.
Οσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ετσι και με βάση την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αλλαγών που θα συμπεριλάβουν όσους δεν θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα 40 έτη συνολικής υπηρεσίας που θα απαιτούνται πλέον για συνταξιοδότηση στα 60 θα συνυπολογίζονται αθροιστικά:
Τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ετών φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, κατά τη διάρκεια της οποίας ο σπουδαστής έχει τη στρατιωτική ιδιότητα, αμείβεται και καταβάλλει εισφορές.
Μέχρι πέντε πλασματικά χρόνια που λογίζονται ως συντάξιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει τις σχετικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη.
Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.
Σε περίπτωση που κάποιος αποχωρήσει εκουσίως, ισχύει η υφισταμένη έως σήμερα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η απόληψη και καταβολή της σύνταξης αρχίζει στο 65ο έτος.
Ειδικότερα για τους τρίτεκνους το δικαίωμα συνταξιοδότησης μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
Επιπλέον, όσοι έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία/ασφάλιση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης με τις ευνοϊκές διατάξεις, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
Το ίδιο ισχύει και για όσους από αυτούς έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις γενικές διατάξεις (24 1/2 έτη), μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, αφού το δικαίωμά τους ως τρίτεκνων γεννάται από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Ετσι, όσοι και όσες (γονείς τριών και άνω τέκνων) συμπληρώνουν την 20ετία:
Φέτος θα πρέπει να συμπληρώσουν 23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης για την αποχώρηση (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).
Το 2013 θα πρέπει να συμπληρώσουν 25 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης.
Το 2014 και μετά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.
Τέλος, με τη συμπλήρωση 15 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και η σύνταξη υπολογίζεται για 35 έτη υπηρεσίας, οι παρακάτω κατηγορίες υπηρετούντων στα Σώματα:
Τυφλοί.
Παραπληγικοί ή τετραπληγικοί.
Πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση.
Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, για χορήγηση σύνταξης απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης – Ορια ηλικίας
Αντρες
Συντάξιμα έτη Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης Παρατηρήσεις
15 Οποτεδήποτε 65
25 Μέχρι 31/12/2010 Χ.Ο.Η.
26 2011 Χ.Ο.Η.
27,5 2012 Χ.Ο.Η.
29 2013 Χ.Ο.Η.
30,5 2014 Χ.Ο.Η.
40 Από 1/1/2015 60
14,5 Μέχρι 31/12/2010 Χ.Ο.Η. Ακούσια αποχώρηση
35 Από 1/1/2011 Χ.Ο.Η. Ακούσια αποχώρηση
14,5 Από 1/1/2011 60 Ακούσια αποχώρηση
Μητέρες ή πατέρες 3 παιδιών και άνω
20 οποτεδήποτε Χ.Ο.Η.
21 2011 52
55 2012 55
Γυναίκες έγγαμες ή μητέρες
Συντάξιμα έτη Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης Παρατηρήσεις
15 Οποτεδήποτε 65
24,5 Οποτεδήποτε Χ.Ο.Η.
24,5 Μέχρι 31/12/2010 Χ.Ο.Η.
26 2011 Χ.Ο.Η.
27,5 2012 Χ.Ο.Η.
29 2013 Χ.Ο.Η.
30,5 2014 Χ.Ο.Η.
14,5 Μέχρι 31/12/2010 Χ.Ο.Η. Ακούσια αποχώρηση
35 Από 1/1/2011 Χ.Ο.Η. Ακούσια αποχώρηση
14,5 Από 1/1/2011 60 Ακούσια αποχώρηση
Ανδρες – γυναίκες με αναπηρία
4,5 Οποτεδήποτε Χ.Ο.Η. Λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία
2,25 Οποτεδήποτε Χ.Ο.Η. Λόγω ατυχήματος που δεν οφείλεται στην υπηρεσία
24,5 Μέχρι 31/12/2010 Χ.Ο.Η. Λόγω ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία