Με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., είναι πλέον δυνατή η χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων κατά παρέκκλιση της σειράς προτεραιότητας των καθορισθέντων αντικειμενικών κριτηρίων, στις περιπτώσεις αιτούντων δικαιούχων πολυτέκνων ευρισκομένων σε κατάσταση ένδειας και νοσηλευομένων σε Νοσοκομεία ή Κλινικές, λόγω βαρυτάτων νοσημάτων, σε ποσοστό 3%, επί εκάστης τακτικής σειράς.Αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές μετόχων είναι

– Πολύτεκνοι (τεσσάρων -4- τέκνων και άνω), συντρέχουσας ταυτόχρονα οικονομικής ένδειας αυτών, προκύπτουσας από προσκόμιση εγγράφων στοιχείων των ενδιαφερομένων.- Νοσηλευόμενοι μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων και των μελών οικογενείας αυτών, πλην πατρικών μελών), για βαρεια ασθένεια, σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική, τούτου βεβαιουμένου με έγγραφη πιστοποίηση του Δ/ντού αυτών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ομοίως συντρέχουσας ταυτόχρονα οικονομικής ένδειας αυτών, προκύπτουσας από προσκόμιση εγγράφων στοιχείων των ενδιαφερομένων.