ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ – Ν.Π.Ι.Δ.)

Με αυτό το κείμενο θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για την ύπαρξη του Ταμείου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, καθώς και για τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο καταστατικό του.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (εφεξής ΔΕΑ) ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή της φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Αστυνομικών όλων των ηπείρων. Διεθνώς χρησιμοποιείται το αρκτικόλεξο IPA από τις αγγλικές λέξεις International Police Association. Έχει ως έμβλημα τη φράση ‘SERVO PER AMIKECO’ η οποία στη γλώσσα εσπεράντο σημαίνει ‘ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ’.

Το Ελληνικό Τμήμα της ΔΕΑ ίδρυσε το 1995 λογαριασμό αλληλοβοήθειας των μελών της, το λεγόμενο ΛΑΜΔΕΑ.
Το 2009 στη θέση του δημιούργησε ένα σύγχρονο Ταμείο, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εθνικού Τμήματος της ΔΕΑ (ΤΕΑΕΤΔΕΑ). Το Μάιο του 2012 συγκλήθηκε στην Αθήνα η πρώτη πανελλήνια γενική συνέλευση και οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στο καταστατικό του Ταμείου πήραν την έγκριση με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 786/4-4-2013. Πλέον, το Ταμείο έχει επωνυμία <<Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου>> καλούμενο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ. Το Ταμείο στα τέλη Ιουνίου αριθμούσε 3000 μέλη περίπου.

Η ασφάλιση είναι προαιρετική. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν όλοι οι εν ενεργεία εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία (Ε.Φ./Σ.Φ./Π.Υ.), αλλά και οι εν ενεργεία πυροσβέστες και λιμενικοί, καθώς και οι εργαζόμενοι στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της ΔΕΑ. Το δικαίωμα εγγραφής είναι είκοσι ευρώ. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της ίσης μεταχείρισης, της ενημέρωσης, της πρόσβασης σε έγγραφα και της διαγραφής.

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου και της νοσοκομειακής περίθαλψης. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού έχουν συσταθεί δυο κλάδοι επαγγελματικής ασφάλισης: o κλάδος εφάπαξ και ο κλάδος αλληλεγγύης.

Από το κλάδο εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος. Ο ασφαλισμένος δικαιούται παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχει 20 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
-είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 10 έτη.
-είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 5 έτη.
-σε περίπτωση αποστρατείας από την ενεργό υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει χρόνο παραμονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα έτος.
Από το κλάδο αλληλεγγύης χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας, του θανάτου και της νοσοκομειακής περίθαλψης. Σε περίπτωση αναπηρίας ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή 10.000,00 ευρώ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-καθίσταται ανάπηρος με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67%.
-κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
-Έχει τουλάχιστον δύο έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου δικαιούνται εφάπαξ παροχή 15.000,00 ευρώ οι νόμιμοι κληρονόμοι ή οι δικαιούχοι που είχε ορίσει με δήλωσή του ο αποβιώσας ασφαλισμένος, εφόσον:
-έχει τουλάχιστον δυο έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
-δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο για χρόνο περισσότερο των 8 ημερών ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση η οποία ξεκινάει από την 9η μέρα νοσηλείας και διακόπτεται την 120η. Το ύψος της αποζημίωσης έχει καθοριστεί σε 20 ευρώ ημερησίως.
Η ασφάλιση του μέλους είναι υποχρεωτική και για τους δυο κλάδους. Κάθε μέλος δύναται να επιλέξει το ποσό που θα καταβάλλει στο Ταμείο κάθε ημερολογιακό μήνα το οποίο είναι από 30 έως 500 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 4,5 ευρώ πηγαίνουν στο ταμείο αλληλεγγύης, ένα ελάχιστο ποσό για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου και τα υπόλοιπα στον κλάδο εφάπαξ, δηλαδή στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ασφαλισμένου. Για παράδειγμα, εάν ένας ασφαλισμένος καταβάλλει κάθε μήνα 30 ευρώ, τα 4,5 ευρώ πηγαίνουν στο κλάδο αλληλεγγύης, 0,64 ευρώ πηγαίνουν για ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα 24,86 ευρώ πηγαίνουν στον συνταξιοδοτικό λογαριασμό του. Το ποσό κρατείται αυτόματα από τις αποδοχές του μέλους. Στη κατηγορία: ‘‘κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια-εισφορές-συνδρομές)’’ του αναλυτικού σημειώματος αποδοχών υπάρχει το πλαίσιο: ‘‘Διεθ. Έν. Αστ/ ΛΑΜΔΕΑ’’ όπου αναγράφεται η μηνιαία εισφορά.

Τα ίδια κεφάλαια είναι αναγκαία για τη κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ταμείου. Ίδια κεφάλαια σχηματίζονται και από τα δικαιώματα εγγραφής. Η διαγραφή του μέλους επέρχεται μετά από αίτηση διαγραφής του ίδιου ή μετά την καταβολή της εφάπαξ παροχής.

Κατά τη γνώμη μου η ύπαρξη του κλάδου αλληλεγγύης είναι ο σημαντικότερος λόγος εγγραφής στο Ταμείο δεδομένου της έλλειψης ουσιαστικής οικονομικής βοήθειας προς εμάς ή τους οικείους μας από τη Πολιτεία όταν μας συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Μη ξεχνάμε και τον αυξημένο αριθμό των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους, μένουν ολικά ανάπηροι ή τραυματίζονται εν ώρα υπηρεσίας, λόγω του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας αυτών των επαγγελμάτων. Ακόμα, η ύπαρξη αυτού του κλάδου πραγματοποιεί την επιθυμία που έχουμε για αλληλεγγύη μεταξύ μας, αφού η οικονομική βοήθεια που θα δοθεί όταν παραστεί η ανάγκη προέρχεται από τις δικές μας εισφορές. Ενημερωτικά, από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και το Μάιο του 2013 δόθηκαν 57.000,00 ευρώ σε εφάπαξ παροχές για θανάτους , 70.000,00 ευρώ για μόνιμη ολική αναπηρία μαζί με τους ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους και 15.000,00 ευρώ για νοσηλείες.

Να σημειώσω ότι έχει διατηρηθεί η φοροαπαλλαγή 10% για ασφάλιστρα, καθώς τη πολιτεία τη συμφέρει η ανάπτυξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών, όπως η ανάπτυξη αυτού του Ταμείου, αφού ανακουφίζουν σημαντικά την οικονομία ως προς τα ελλείμματα. Έτσι, όποιος καταβάλλει 30 ευρώ το μήνα ή 30 ευρώ επί 12 μήνες = 360 ευρώ το χρόνο, έχει επιστροφή φόρου 360 ευρώ επί 10% = 36 ευρώ. Επίσης, τα χρήματα που αποταμιεύονται στο συνταξιοδοτικό λογαριασμό τοκίζονται. Ενδεικτικά, οι ετήσιοι τόκοι για το 2012 ήταν 4,5%, οπότε όποιος κατέβαλε 30 ευρώ το μήνα, στον συνταξιοδοτικό λογαριασμό του πιστώθηκαν 24,86 ευρώ επί 12 μήνες επί 4,5% = 312 ευρώ περίπου. Τέλος, οι αναλογιστικές μελέτες αποδεικνύουν την υγιή βιωσιμότητα του Ταμείου. Γι’ αυτό άλλωστε θέλησαν τα Αρχηγεία της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού να εντάξουν το προσωπικό τους σε αυτό το Ταμείο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα της ΔΕΑ www.ipa-gr.org , στα γραφεία της ΔΕΑ που βρίσκονται Ικτίνου 2 στο κέντρο της Αθήνας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2105227330 με το κύριο Σπύρο Ασημακούλα, που είναι ο υπεύθυνος του Ταμείου στην Αττική.

ΥΠΑΡΧ. ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ Φωτεινός
Αντιπρόσωπος Τ.Δ. Αθηνών στο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ

Προηγούμενο άρθροΦιλικός αγώνας μπάσκετ Α.Δ./Ι.Ρ.Α. Δράμας-Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης
Επόμενο άρθροΣτις 11-02-2014 αγώνας φιλίας μεταξύ των ομάδων μπάσκετ της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης και Φάρος του Κόσμου