ΑΣΕΠ
http://www.asep.gr/asep/site/home.csp

ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/

ΚΕΠ
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
http://www.minedu.gov.gr/

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
http://www.tpd.org.gr/

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
http://www.postal.gr/

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
http://www.et.gr/

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΤΕ
http://www.xo.gr/

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
http://www.mts-mod.gr/